Kohti bodhimieltä - epäitsekkään asenteen kehittäminen

Lähde: Je Gampopan Jewel Ornament of Liberation, kommentaari Khenchen Thrangu Rinpoche

 

 

Bodhimielen puhtaana motivaationa on saavuttaa buddhuus kaikkien muiden hyväksi. Miten se saavutetaan? Buddhuuden saavuttamiseen tarvitaan oikeat keinot ja yleensä esteeksi muodostuvat epäedulliset olosuhteet. Jos kykenee poistamaan esteet, saavuttaa buddhuuden vääjäämättä.

 

Ensimmäinen este on, että takertuu tämän elämän nautintoihin. Se poistetaan opiskelemalla pysymättömyyttä. Toinen este on, että pitää ehdollista olemassaoloa yleisesti ottaen miellyttävänä tilana. Se poistetaan opiskelemalla samsaran epätyydyttävyyttä ja karmaa. Kolmas este on itsekäs halu olla omassa rauhassaan, se poistetaan mietiskelemällä rakkautta ja myötätuntoa. Vaikka selviäisi näistä esteistä, se ei vielä takaa buddhuutta, ellei tiedä tietä sinne. Ei voi tulla buddhaksi, ellei tiedä miten. On siis opiskeltava keinot, joilla tähän päämäärään päästään ja niistä keskeisimpiä on puhdas motivaatio, valaistumismieli, kallisarvoinen bodhicitta. Se on toive saavuttaa buddhuus kaikkien tuntevien olentojen hyödyksi ja sitä kuvaa kaksitoista kohtaa:

  1.  Perusta

       a) Mahayana-potentiaali

       b) Turvautuminen

       c) Maallikkovalat tai luostarivalat

2.  Määritelmä

3.  Luokittelu

       a) 22 esimerkkiä

       b) Kehitystasot

       c) Suhteellinen ja absoluuttinen bodhimieli

4.  Tavoitteet

5.  Keinoja kasvattaa bodhimieltä

6.  Lupauksen vastaanottaja

7.  Menetelmä (seremonia)

8.  Hyödyt

       a) Ne, jotka voidaan laskea

       b) Lukemattomat hyödyt

9.   Menettämisestä koituvat haitat

10. Syyt jotka johtavat bodhicitta-valan menetykseen

11. Keinot bodhicitta-valan korjaamiseksi

12. Harjoitus

        a) Pyrkimyksellisen bodhimielen kehittäminen

        b) Toiminnallisen bodhimielen kehittäminen

 

 

1.  Perusta

 

A) Mahayana-potentiaali

Kaikilla olennoilla on mahdollisuus saavuttaa buddhuus, mutta kaikki eivät ole heränneet siihen mahdollisuuteen, eivät ajattele buddhuutta eivätkä työskentele toteuttaakseen sen tavoitteena. Se, kääntääkö mielensä kohti valaistumista riippuu omasta ajattelutavasta. Heti, kun alkaa ajatella valaistumista omana tavoitteenaan ja haluaa harjoittaa dharmaa saavuttaakseen sen, potentiaali herää. Mahayanan virtaan astuneen kehitystä ei voi mikään estää.

 

B) Turvautuminen

Turvautumista tarvitaan, kunnes buddhuus on saavutettu. Niin kauan tarvitsee suojaa, vasta sitten lakkaa pelkäämästä kärsimyksiä. Saavuttaako sen vai ei, riippuu täysin itsestä. Vaikka kaikki olisivat vastaan, jos harjoittaa dharmaa, buddhuuden saavuttaa. Ellei harjoita, sitä ei saavuta, vaikka kaikki koettaisivat auttaa. Buddhuus merkitsee, että kärsimys ja pelko poistuvat, kaikki paha häviää ja buddhuuden hyvät ominaisuudet tulevat esiin. Se tapahtuu omassa mielessä ja siksi on tarpeen työstää mieltään poistamalla kielteisyyttä ja kehittämällä myönteisiä puolia. Valaistuminen on täydellinen suoja, äärimmäinen turva. Sitä edeltävä turvautuminen Buddhaan, Dharmaan ja Sanghaan on ajallista. Buddha näyttää tien, Dharma on tuo tie ja Sangha tarkoittaa niitä, jotka auttavat polulla.

 

1. Asenne

      Tavanomainen turvautuminen tapahtuu omaksi hyödyksi.

      Erityinen turvautuminen tapahtuu kaikkien olentojen, entisten vanhempiemme, hyödyksi.

 

2. Turvautuja

       Tavalliset yksilöt, jotka pelkäävät ehdollisen olemassaolon kärsimyksiä, turvautuvat tavanomaisella tavalla.

       Erityiset yksilöt, joilla on mahayana potentiaali toivovat saattavansa kaikki olennot valaistumiseen.

 

3. Turvautumisen kohde

     a) Tavallinen turvautumisen kohde

            Buddha, joka edustaa puhtainta oivallusta virheiden poistuttua

            Dharma: Buddhan sanat ja opetusten oivaltaminen

            Tavallinen sangha ja oivaltanut Sangha

 

     b) Erityinen turvautumisen kohde

 

            1. Kohde suoraan edessämme  

 

                Buddhaa esittävät kuvat

 

               Vaikka emme olleet paikalla 2500 vuotta sitten, kun Buddha oli täällä, tärkeintä on oma harjoituksemme ja se, voimmeko kehittää tarpeellisen uskon ja hartauden, rohkeuden ja ahkeruuden sekä oikean ymmärryksen. Buddhaa kohtaan tunnettu usko ja hartaus antaa päättäväisyyttä edetä tiellä ja tehdä harjoituksia. Se tarkoittaa Buddhan ominaisuuksien syvää arvostusta ja pyrkimystä saavuttaa itse samat ominaisuudet. Tavoite innostaa ahkeroimaan ja jos on ahkera, ymmärrys kasvaa. Vaikka maalaus tai patsas on aineellinen, sitä ei pitäisi pitää pelkkänä kankaanpalasena tai savena. Se on jotain, joka auttaa kehittämään meissä tarvittavan uskon ja innostuksen harjoitusta varten. Koska buddhan puhdas ja täydellinen mieli ei koskaan ole kaukana olennoista, sillä, olemmeko tavanneet Buddhan silloin kun hän eli vai emme, ei ole suurta väliä. Jos uskoa on, ei ole mitään eroa sillä, onko Buddha kaukana vai lähellä tai läsnä pelkkänä kuvana. Olennaista on pyrkimyksellinen usko.

                 Mahayana-kirjoitukset

              Vaikka emme ole kuulleet Buddhan opettavan, meillä on hänen opetuksensa dharmakirjoina. Ne eivät ole tavallisia kirjoja vaan välittävät ohjeet mitä syvällisimmän onnen löytämiseksi. Siksi niitä tulee kohdella kunnioituksella.

                 Bodhisattvojen yhteisö

                 Sangha suoraa edessämme tarkoittaa tavallisia olentoja ja dharmaystäviämme. He eivät ole tavallisia ystäviä, koska he ovat ystäviä erityisellä tiellä kohti valaistumista.

 

             2. Kohteen todellinen ymmärtäminen, suora oivallus

 

                  Dharmakaya, sambhogakaya ja nirmanakaya buddha

                  Suoran oivalluksen dharma on nirvana, rauhan tila ilman kärsimystä

                  Oivaltaneet bodhisattvat bodhisattvatasoilla

 

             3. Turvautumisen lopullinen kohde, sellaisuus

 

                 Kun tulee buddhaksi, se on todellinen turva.

 

4. Kestoaika

         Tavallinen turvautuminen kestää kuoleman saakka.

         Erityisesti turvauduttaessa vala otetaan tästä hetkestä siihen saakka, kunnes valaistuminen on saavutettu

 

5. Motivaatio

         Tavallinen asenne on turvautua suojautuakseen itse samsaralta.

            Erityinen motivaatio on turvautua voidakseen suojata kaikkia muita olentoja kärsimykseltä.

 

6. Seremonia

         Turvautuminen Kolmeen Jalokiveen toistamalla turvautumiskaava opettajan johdolla.

 

7. Tarkoitus

         Tavallinen turvautuminen suojaa kolmen alemman maailman kärsimyksiltä.

         Erityisen turvautumisen tarkoitus on löytää suoja kaiken ehdollisen olemassaolon kärsimyksistä saavuttamalla buddhuus.

 

8. Harjoitus

         Turvautuminen luo tarpeen tehdä tiettyjä asioita ja välttää toisia, jotta turva olisi todellinen. Harjoitusta tehdään merkkinä siitä että jotain on muuttunut.

 

         a) Kolme tavallista harjoitusta koskevat turvautumista kaikkiin Kolmeen Jalokiveen yleisesti:

 

                1. Lahjojen uhraaminen Buddhalle, Dharmalle ja Sanghalle

                    Lahjoja annetaan merkkinä arvostuksesta. Tuntemamme arvostus, luottamus ja ilo määräävät sen, missä määrin omat hyvät ominaisuutemme kehittyvät. Ellei arvostusta ole, ei voi odottaa kehittyvänsä paljon. Jos arvostaa Kolmea Jalokiveä hyvin suuresti, voi antaa heille suurimman osan omaisuudestaan. Ensimmäinen harjoitus on uhrata lahjoja lakkaamatta.

                2. Olla hylkäämättä kolminkertaista turvaa missään olosuhteissa.

                3. Kolmen jalokiven alinomainen muistaminen niitä koskaan unohtamatta. Mikään ei ole meille suuremmaksi hyödyksi kuin Kolme Jalokiveä.

 

          b) Kolme erityistä harjoitusta koskevat Buddhaa, Dharmaa ja Sanghaa kutakin erikseen:

 

                1. Kun on turvautunut Buddhaan, ei tule turvautua maallisiin jumaluuksiin, sillä vain Buddha näyttää tien vapauteen kaikesta kärsimyksestä.

                2. Kun on turvautunut Dharmaan, tulee lakata vahingoittamasta muita olentoja. Dharma on tie, joka vapauttaa kaikki olennot kärsimyksestä. Jos itse vahingoittaa muita, kääntyy Dharmaa vastaan.

                 3. Kun on turvautunut Sanghaan, ei pidä liittyä heihin, jotka eivät kulje samaa tietä. Tämä ei tarkoita fyysistä eristäytymistä muista vaan sitä, että heidän näkemyksiään ei tule omaksua eikä käyttäytyä heidän tavallaan. Turvaudumme Sanghaan kumppaneina polulla, henkilöinä, jotka voivat auttaa meitä dharmaharjoituksessa. Jos eristäytyy sanghan jäsenistä ja hankkii ystävänsä muualta, alkaa kulkea heidän teitään. Siksi, kun Sanghaan turvaudutaan, ollaan tekemisissä sen jäsenten kanssa.

      

         c) Kolme yleistä harjoitusta koskevat asioita, jotka ovat tekemisissä Kolmen Jalokiven kanssa:

 

                   1. Buddha. Koska Buddha voi johtaa meidät pysyvän onnen tilaan, kunnioitamme häntä erityisenä olentona, jolla on sellaisia ominaisuuksia, joita kellään muulla ei ole. Buddhan vertauskuvia ja niiden kappaleitakin kunnioitetaan erityisinä, koska ne edustavat jotakin, joka voi tarjota todellisen suojan kärsimykseltä ja johtaa oikean onneen.

                2. Dharma. Kirjat ja tekstit selittävät polun vaiheita ja sisältävät vapautumista koskevia ohjeita. Ne ovat siksi hyvin arvokkaita, ja kirjoitusten jokaista tavua tulee kunnioittaa.

                 3. Sangha. Jokainen, joka auttaa meitä polulla buddhuuteen - vaikka hiukankin - on erityinen ja kunnioituksen arvoinen henkilö.

 

9. Hyödyt

       1. Astuu buddhalaiselle tielle.

       2. Turvautuminen perusta kaikille muille sitoumuksille [luostarivalat, bodhisattva-vala, vajrayana-valat jne.].

       3. Turvautuminen on syy puhdistaa menneisyydessä kerättyjen huonojen tekojen aiheuttamaa karmaa.

       4. Ihmisten ja ei-ihmisten luomat esteet ovat tehottomia.

       5. Toteuttaa kaikki toiveensa.

       6. Ansiot ovat suuret.

       7. Ei vaivu alempiin maailmoihin.

       8. Saavuttaa nopeasti täydellisen valaistumisen.

Välitön hyöty on olla turvassa kolmen alemman maailman kärsimyksiltä ja lopullinen hyöty on suoja kaikista samsaran kärsimyksistä, jos siitä on hyötyä buddhuuden saavuttamiseksi.

 

 

C) Maallikkovalat tai luostarivalat (pratimoksha-valat)

Valaistumisen mielialaa kehitettäessä tulee ottaa joka maallikko- tai luostarivalat. Ne ovat itsekuriin liittyviä sääntöjä, joita kutsutaan yksilöllisen vapautumisen sitoumuksiksi. Ne otetaan omaksi hyödyksi. Miksi niitä tarvitaan?

 

          1. Vertaus. Kuningasta ei kutsuta likaiseen paikkaan, vaan paikka siivotaan ja koristellaan kauniiksi. Bodhimielen kuningasta ei kutsuta asumaan sinne, missä keho, puhe ja mieli eivät pidättäydy pahanteosta ja missä niitä tahraa huono karma. Bodhimieli kutsutaan paikkaan, missä keho, puhe ja mieli ovat vapaat heikkouksista ja luopumisen moraalin koristamat.

              2.  Kirjalliset lähteet. "Hänellä, joka pitää yhden seitsemästä pratimoksha-lupauksesta, on onni saada bodhisattva-vala. Muuten sitä ei anneta." (The Lamp for the Path to Enlightenment, tiib. Jangchub Lamgyi Dronma). Seitsemän lupausta ovat naisten maallikkovalat, miesten maallikkovalat, nunnien noviisilupaukset, munkkien noviisilupaukset, nunnan valat (täyden nunnalupauksen perinne katosi tiibetiläisestä perinteestä ja tämä vastaa sitä), täysi nunnan vala ja täysi munkin vala.

         3. Looginen syy. Kun ottaa pratimoksha-valat lakkaa vahingoittamasta muita ja hautomasta vahingollisia ajatuksia. Bodhisattvan vala saa olemaan muille hyödyksi. Ilman että välttää vahingoittamasta ei voi mitenkään olla hyödyksi.

 

 

2. Määritelmä

 

Bodhicittan kehittämisen ydin on toive saavuttaa täydellinen valaistuminen muiden hyödyksi. Motivaatioon liittyy kaksi seikkaa:

      Toive toteuttaa toisten etu (epäitsekkyyteen perustuva myötätunto).

      Toive saavuttaa buddhuus (ymmärrys oikeista menetelmistä).

Pienikin määrä bodhimieltä voi muuttaa olentojen suuret kärsimykset buddhuuden pysyväksi onnentilaksi. Se on kuin viisasten kivi, jonka hipaisu muuttaa rautavuoren kullaksi.

 

3.  Luokittelu

 

a) Kaksikymmentäkaksi esimerkkiä

        1. Maa

           Alussa puhdasta motivaatiota täytyy seurata voimakas toive ja pyrkimys kohti päämäärää. Se on kuin maaperä, josta kaikki muu versoo.

        2. Kulta

            Kun bodhimieli on hiukan kehittynyt, tarvitaan puhdas aikomus, joka on kuin kulta: se ei koskaan muutu. Kulta pysyy kultana, vaikka sitä käsittelisi monilla eri tavoilla, toisi kuin muut metallit, jotka vaihtavat väriään. Puhdas aikomus ei koskaan ole vahingollinen, eikä se muutu missään tilanteessa, jos on ymmärtänyt, ettei kielteinen asenne ole koskaan hyödyksi.

        3. Kuu

             Hyvä aikomus kulkee käsi kädessä sen toiveen kanssa, että voisi vapauttaa muut kärsimyksestä. On täysin omistautunut tehtävälle olivatpa esteet miten suuria tahansa. Tämä asenne vahvistuu jatkuvasti kuin kasvava kuu.

        4. Tuli

             Opiskelu, pohdiskelu ja meditaatio lisäävät bodhimieltä kuin polttoaine liekkejä. Samalla liekit kuluttavat mielen kielteiset ominaisuudet kuten halun, vihan, kateuden ja ylpeyden.

        5. Aarre

            Anteliaisuus pelastaa puutteen aiheuttamista kärsimyksistä. Se tuo onnea toisille heti ja luo itselle hyvää karmaa. Kun anteliaisuutta harjoittaa bodhimielellä, siitä tulee täydellistä (anteliaisuuden paramita) ja sitä verrataan loppumattomaan aarteeseen. Mitä enemmän antaa, sitä enemmän aarteita löytyy.

        6. Jalokivikaivos

            Bodhicitta ja kaikki paramitat lisäävät ja tukevat toisiaan. Yhdistettynä moraalin paramitaan bodhimieltä verrataan jalokivikaivokseen, koska siitä syntyy erilaisia hyviä ominaisuuksia, iloa ja rentoutuneisuutta.

        7. Valtameri

            Yhdistettynä kärsivällisyyden paramitaan bodhimieli on kuin tyyni valtameri, jonka pintaa vihan nostattamat myrskyaallot eivät riko.

        8. Vajra

            Yhdistettynä ahkeruuden paramitaan bodhimielestä tulee vahva ja tuhoutumaton. Ahkeruus tekee vahvaksi koettelemuksissa, voi jatkaa innostuneena eikä luovuta. Sanskritiksi ahkeruus tarkoittaa iloa ja innostusta.

        9. Vuori

            Yhdistettynä meditaation paramitaan bodhimieli on horjumaton kuin vuori.

      10. Lääke

            Yhdistettynä viisauden paramitaan (prajnaparamitaan) bodhimieli on kuin lääke, joka ottaa pois kivun ja tuo terveyden. Viisaasti harjoitettuna bodhicitta poistaa kielteisyyden ja kehittää hyvät ominaisuudet täyteen mittaansa. Tieto ja älyä sinänsä voi käyttää hyviin ja huonoihin tarkoituksiin, mutta prajna (tiib. she-rab) on parhaanlaatuista, syvällistä viisautta ja ymmärrystä, joka tuo rauhan. Sitä verrataan tässä lääkkeeseen, sillä se parantaa ajatusten sairauden.

      11. Hyvä ystävä, henkinen opettaja

            Kun taitavien keinojen paramitaan yhdistetään bodhimieli, tulokset saadaan helposti ja nopeasti. Muiden auttaminen käy tehokkaasti. On kuin olisi kääntynyt hyvän ystävän ja neuvonantajan puoleen, jollainen bodhimieli on.

      12. Toiveet täyttävä jalokivi

            Kun puhtaat aikomukset ja toiveet suunnataan johonkin, joka on tekemisen arvoista, ne toteutuvat. Toiveet täyttävä jalokivi on sellainen: tarvitsee vain toivoa ja toive toteutuu. Bodhicitta yhdistyneenä pyrkimysten paramitaan merkitsee, että työskentelee kaikin voimin päästäkseen päämääräänsä; haluaa saavuttaa buddhuuden auttaakseen muita tuntevia olentoja.

      13. Aurinko

            Kun bodhimieleen yhdistyy vahvuuden paramita, se on kuin aurinko. Kun viisaus on saavuttanut lakikorkeuden, kyvyt ja voimakin ovat suuret. Sitä verrataan aurinkoon, joka kykenee kasvattamaan sadon ja kypsyttämään hedelmät. Suurella ymmärryksellä on mahdollista auttaa muita kasvamaan ja tulemaan kypsemmiksi, lähemmäksi onnea ja hyvyyttä.

       14. Sävelmä

             Kymmenes paramita on alkuperäinen viisaus jnana (tiib. ye-she). Se tarkoittaa buddhaluonnon tuntemista, joka on puhdas alusta asti ja tässä puhutaan ajasta, jolloin mielen alkuperäinen hyvyys on tullut näkyviin, se on oivallettu. Kun alkuperäinen viisaus yhdistyy bodhimieleen, siitä on valtava hyöty itselle ja muille. Sitä verrataan kauniiseen sävelmään, jonka kuuleminen tekee onnelliseksi.

        15. Kuningas

              Kun bodhisattva-tasoilla saavutettava selvänäkökyky ja intuitiivinen tieto liittyvät bodhimieleen, se on kuin voimakas kuningas. Bodhisattva voi tehdä paljon muita auttaakseen.

         16. Aarre

               Kun kaksi kertymää liittyy bodhimieleen, se tuottaa loputtomia hyviä tuloksia ja sitä verrataan aarteeseen. Hyvien tekojen kertymä viittaa siihen, mitä hyvällä motivaatiolla tehdään. Viisauden kertymä viittaa siihen, mikä on asioiden todellinen luonto.

         17. Päätie

               Kun bodhimieleen yhdistetään tekijät, jotka johtavat valaistumiseen (polulla kehittyneet hyvät ominaisuudet), se on kuin suuri päätie, jota pitkin kaikki kulkevat. Sitä ovat kulkeneet kaikki Buddhat.

          18. Kulkuneuvo

                Kaikkia olentoja kohtaan tunnetulla myötätunnolla ja olevaisen todellisen luonnon käsittävällä syvällisellä ymmärryksellä harjoitettu bodhimieli on kulkuneuvo, joka vie buddhuuteen. Ilman myötätuntoa hairahtuu itsekkään rauhantilan houkutuksiin ja ilman viisautta pysyy juuttuneena samsaraan.

          19. Lähde

                Kun bodhimieltä seuraa täydellinen muisti ja se, mitä kutsutaan "suuren ymmärryksen aikaansaamaksi älylliseksi rohkeudeksi", sitä verrataan lähteeseen, josta vesi pulppuaa jatkuvasti. Vaikka käyttäisi miten paljon vettä, lisää virtaa tilalle. Kun bodhisattva pystyy muistamaan kaiken tietämänsä ja hänellä on älyllistä rohkeutta, hän voi käyttää hyväksi kaiken oppimansa.  Viisi edellistä esimerkkiä liittyivät bodhisattvoihin. Viimeiset kolme kohtaa liittyvät bodhimieleen buddhuuden tasolla.

           20. Kaiku

                 Kun dharmakaya oivalletaan, kuuluu Dharman ääni - Buddhan opetus. Se tapahtuu ponnistuksetta ja ilman pohdintaa siitä, mitä tulisi sanoa. Se on kuin kaiku, joka tulee kuulijan korviin lähdettä paljastamatta. Kaiun luonto on olematon ääni.

           21. Joki

                 Buddhatoiminta virtaa jatkuvasti ja itsestään kuin suuri joki.

           22. Pilvi

                 Dharmakaya Buddhan spontaani toiminta olentojen hyödyksi ilmestyy ponnistuksetta kuin pilvet taivaalle. Toiminta kattaa kaikki olennot niin kuin sada lankeaa pilvistä kaikkien ylle erottelematta.

 

b) Kehitystasot

Pyrkimyksen bodhimieli

Puhtaan ja jalon aikomuksen bodhimieli

Niiden tuloksena syntyvä bodhimieli

Esteetön bodhimieli buddhuudessa

 

c) Absoluuttinen ja suhteellinen bodhimieli

 

        Absoluuttinen bodhimieli

      Absoluuttisen bodhimielen luonto on prajna, tyhjyyden oivallus, jonka olemus on myötätunto. Se tarkoittaa, että kun oivaltaa ilmiömaailman absoluuttisen luonnon, mikään ei häviä. Se on hetki, jolloin on vapautunut kaikista epäpuhtauksista ja hyvät ominaisuudet ovat täysin kehittyneet. Mitä enemmän ymmärtää tyhjyyttä, sitä suurempi myötätunto niitä kohtaan, jotka eivät sitä ymmärrä, sillä he pelkäävät turhaan.

 

       Suhteellinen bodhimieli

       Kun absoluuttinen bodhimieli liittyy siihen, mikä on loppujen lopuksi totta, niin suhteellinen bodhimieli kuvaa halua saavuttaa buddhuus muiden takia ja sitä inspiroi myötätunto ja halu auttaa kaikkia saavuttamaan valaistuminen.

 

      Miten suhteellista ja absoluuttista bodhimieltä kehitetään

     Bodhimielen absoluuttisen aspektin ymmärtäminen kehittyy mietiskelemällä, kun kaiken ääretön olemus tulee meissä näkyväksi. Suhteellinen bodhimieli on ulkoinen aspekti, ja se otetaan vastaan symbolien välityksellä. Se saadaan henkiseltä ystävältä valan muodossa: lupaamme koettaa kehittää bodhimieltä. Näin tehdään, koska olemme kokemattomia, emme ole tottuneet kehittämään sitä. Luvattuamme ponnistelemme siihen suuntaan ja koetamme saada sen kasvamaan.

 

4.  Tavoitteet

 

Tavoite on olla hyödyksi kaikille tunteville olennoille parhaalla mahdollisella tavalla: auttamalla heitä saavuttamaan buddhuus. Päämäärä on koettaa auttaa kaikkia ja se on suunnattu kohti valaistumista lopullisena tavoitteena.

 

5.  Keinoja kasvattaa bodhimieltä

 

Suhteellinen  bodhicitta kehittyy neljällä tavalla:

1. Olemalla tietoinen sen hyödyistä.

2. Uskomalla buddhuuteen ja arvostamalla sen tuomia ominaisuuksia.

3. Ajattelemalla kärsiviä olentoja myötätunnolla.

4. Henkisen ystävän ohjeiden ja tuen avulla.

 

Absoluuttinen bodhicitta kehittyy lukemalla kirjoituksia, harjoitusta tekemällä ja oivalluksessa.

 

6.  Lupauksen vastaanottaja

 

Lupaus harjoittaa suhteellista bodhimieltä annetaan symbolien välityksellä. On erilaisia tapoja tehdä se riippuen siitä, otetaanko vala laman läsnä ollessa vai ei.

 

Jos vala otetaan lamalta, tutkitaan ensin, onko hänellä valtuudet antaa se. Minkälaisia ominaisuuksia lamalla on, onko hän aito ja vilpitön, onko hänellä itsellään bodhimieli ja voiko hän ohjata oppilaan harjoitusta? Ellei sellaista lamaa löydy, tai hänen luokseen matkustaminen  saattaa oppilaan vaaraan, vala voidaan ottaa Buddhaa esittävän kuvan edessä samalla tavalla kuin se otettaisiin elävän opettajan edessä. Ellei ole edes kuvaa, on sallittua kuvitella Buddha edessään ja ottaa häneltä sitoumus, aivan kuin hän itse olisi paikalla. Buddhan puhdas mieli on tietoinen kaikesta, joten jos oppilaalla on uskoa ja hän rukoilee, siitä on samanlainen hyöty ja siunaus.

 

7.  Menetelmä (seremonia)

 

On kaksi eri perinnettä ("laaja käytös" ja "syvällinen näkemys") joiden yksityiskohdat ovat erilaiset, mutta olennaista sisältöeroa ei ole. Jos vala otetaan lamalta, seremoniaan kuuluu kolme osaa. Ensin kerätään henkistä ansiota lausumalla seitsenosainen rukous. Sitten annetaan lupaus ja lopuksi iloitaan valasta ja ilmaistaan arvostus tätä seremoniaa kohtaan.

 

8.  Hyödyt

 

       a) Ne, jotka voidaan laskea (yhteensä kymmenen)

           Kahdeksan hyötyä, jotka koituvat pyrkimyksellisen bodhimielen kehittämisestä:

           1. Mahayanan polulla epäitsekkäät teot ja kaikki harjoitus koituvat monien hyödyksi.

           2. Bodhisattvavala luo puhtaan perustan koko harjoitukselle.

           3. Bodhimieli saa epäitsekkyyden lakkaamaan.

           4. Se on buddhuuden juuri.

           5. Ansiot ovat mittaamattomat.

           6. Bodhimielen kehittyminen ilostuttaa kaikki Buddhia.

           7. On hyödyksi kaikille olennoille.

           8. Saavuttaa valaistumisen nopeasti

 

           Kaksi toiminnallisen bodhimielen kehittämisestä koituvaa hyötyä:        

           Hyöty itselle

           1. Vala antaa voimaa jatkuvasti.

           Hyöty muille

           2. Hyvä motivaatio pysyy, kunnes koko samsara on tyhjä.

 

       b) Lukemattomat hyödyt

       Koska hyvät ominaisuudet lisääntyvät kunnes on tullut buddhaksi, ne ovat lukemattomia.

 

9.   Menettämisestä koituvat haitat

 

Jos menettää toiveensa auttaa, myös voima auttaa vähenee.

Kolme haittaa:

1. Tuntevat olennot jäävät osattomiksi ja itse syntyy myöhemmin alempiin maailmoihin.

2. Ei voi olla hyödyksi muille.

3. Bodhisattvatasojen saavuttamiseen kuluu hyvin pitkä aika.

 

Bodhimieli voi tuoda äärettömän onnen itselle ja muille. Se voi vapauttaa kaikesta kärsimyksestä. Siksi sitä tulee vaalia ja soveltaa rikkeettä, niin että se toimii tehokkaasti.

 

10. Syyt, jotka johtavat bodhisattva-valan menetykseen                  

 

Pyrkimyksellisen bodhisattva-valan voi menettää

1. hylkäämällä tuntevat olennot eli luopumalla auttamisen asenteesta. Jos tuntee vihaa ja tahtoo jättää vihan kohteen apunsa ulkopuolelle, se ei ole puhdas motivaatio.

2. syyllistymällä neljään juurilankeemukseen: kiintymyksestä kunniaan ja menestykseen ylistää itseään ja halveksii muita; on antamatta muille omaisuutta tai dharmaa saituuden tähden; vihan takia ei anna anteeksi pyydettäessä; pettää muita teeskentelemällä, että omat keksinnöt olisivat aitoa dharmaa.

3. kehittämällä bodhimielelle vastakkaisen asenteen esim. ajattelemalla, ettei bodhimielen mukainen motivaatio ole mielekäs.

 

Toiminnallisen bodhisattva-valan voi menettää, jos raskaassa tunnekuohussa syyllistyy johonkin neljästä juurilankeemuksesta jatkuvasti ilman katumusta ja häpeää, iloiten teostaan ja pitäen sitä hyvänä. Toiminnallinen vala rikkoontuu myös automaattisesti, jos pyrkimyksellinen vala menetetään.

 

11. Keinot bodhisattva-valan korjaamiseksi

 

Jos pyrkimyksellinen vala on rikkoontunut, se korjataan ottamalla vala uudestaan. Vala rikkoontuu helposti, mutta se on myös helppo korjata, sillä se liittyy ajatteluun, ei fyysisiin eikä sanallisiin tekoihin.

 

Jos toiminnallinen vala on rikkoontunut siksi, että pyrkimys on hävinnyt, se korjaantuu automaattisesti, kun pyrkimykseen liittyvä vala uudistetaan. Jos se on rikkoontunut muista syistä, se on otettava uudelleen. Jos neljään lankeemukseen on syyllistytty vähäisessä määrin tai kohtalaisestikin, tunnustus riittää.

 

12. Harjoitus

                                                 

a) Pyrkimyksellisen bodhimielen kehittäminen

 

1. Keino, joka estää kadottamasta bodhimieltä, on olla hylkäämättä tuntevia olentoja, ketään heistä.

2. Bodhimieltä estetään vähenemästä muistamalla sen hyödyt jatkuvasti.

3. Bodhimieltä voimistetaan tekemällä hyviä tekoja ja kasvattamalla viisautta.

4. Bodhimieltä laajennetaan ensin rakkauden ja myötätunnon avulla. Sitten sitä laajennetaan ottamalla päämääräksi valaistuminen ja kolmanneksi toimitaan niin, että valaistumisen päämäärää lähestytään. Toimintaa on suora avunanto sekä itsensä tutkiminen.

5. Bodhimieli ei unohdu vaan pysyy elävänä, kun luopuu neljästä kielteisestä teosta ja kehittää neljää myönteistä toimintamallia:

- luopuu valehtelusta (tarkoituksellisesta petoksesta) ja puhuu totuudenmukaisesti.

- luopuu taivuttelemasta muita katumaan hyviä tekojaan ja sen sijaan auttaa heitä tekemään hyvää ja astumaan mahayanan tielle.

- luopuu väheksymästä jaloja bodhisattvoja ja arvostaa heidän hyviä ominaisuuksiaan.

- luopuu petollisista aikeista ja kehittää toivetta auttaa muita.

 

b) Toiminnallisen bodhimielen kehittäminen

 

Puhtaan asenteen soveltaminen käytäntöön tapahtuu harjoittamalla kuutta tuonpuoleista täydellisyyttä (paramitaa). Ne ovat keino voittaa kielteisyys. Kuusi täydellisyyttä kattaa kolme harjoituksen osa-aluetta:

1. Korkeimman käytöksen harjoitus: anteliaisuus ja moraali voittavat halun, kärsivällisyys voittaa vihan

2. Korkeimman ajattelun harjoitus

3. Korkeimman viisauden harjoitus: mietiskely ja viisaus voittavat tietämättömyyden

Ahkeruuden täydellisyys kuuluu kaikkiin kolmeen harjoitukseen.

Paramitoja opiskellaan kutakin erikseen, mutta Gampopa esittää niistä myös yhteenvedon, johon kuuluu kuusi kohtaa:

 

1. Tietty määrä

Ensimmäiset kolme, anteliaisuuden, moraalin ja kärsivällisyyden paramitat liittyvät oikeaan elinkeinoon. Niiden harjoitus johtaa ajalliseen onneen ja korkeaan jälleensyntymään Anteliaisuus luo vaurautta, moraali terveen ja hyvän kehon, kärsivällisyys miellyttävän seurueen. Ahkeruus, meditatiivinen keskittyminen ja henkinen viisaus auttavat saavuttamaan lopullisen päämäärän: vapauden ja kaikkitietoisuuden. Niistä ahkeruus lisää hyvien tekojen määrää, mietiskely luo tyyneyttä ja viisaus (prajna) luo sisäisen ymmärryksen.

 

2. Tietty järjestys

Paramitat on esitetty harjoituksen vaikeusasteen mukaan ja sen mukaan miten ne kehittyvät. Anteliaisuuden kautta saavutetaan hyvä käytös ilman ahneutta. Silloin voi olla kärsivällinen. Kärsivällisen on helppo olla ahkera ja ahkeruudella syntyy meditatiivinen keskittymisen tila, jossa on mahdollista oivaltaa ilmiöiden todellinen luonto.

 

3. Piirteet

(i.) Kuusi täydellisyyttä parantavat niitä vastaavat heikkoudet. Anteliaisuus poistaa saituuden, moraali poistaa itsekurin puutteen jne.

(ii.) Täydellisyyksiä harjoitetaan kunnes niistä tulee tuonpuoleisia, ts. ymmärretään niiden ja tekojen tyhjyys.

(iii.) Kuuden täydellisyyden tarkoitus on auttaa tuntevia olentoja ja niillä on myös voima auttaa.

(iv.) Hän, jolla on kuusi täydellisyyttä, voi auttaa olentoja kehittymään henkisesti.

 

4. Määritelmä

Paramita on sanskritia, tiibetiksi sana on pa rol tu tshinpa, "toiselle puolelle mennyt". Olemassaolo (samsara) on jäänyt taakse ja on menty olemassaolon toiselle puolen, buddhuuteen. Anteliaisuuden tuonpuoleinen täydellisyys ei siten ole maallista anteliaisuutta, jota ihmiset harjoittavat, vaan valaistunut ominaisuus. Sama pätee kaikkiin paramitoihin.

 

5. Jako

Miten voi saavuttaa olemassolon tuolla puolella olevan ominaisuuden? Ensinnäkin kyse on motivaatiosta. Paramitoja ei harjoiteta siinä toivossa, että saataisiin maallinen tulos. Niillä ei kerätä hyvää karmaa. Niitä harjoitetaan, jotta saavutettaisiin valaistuminen kaikkien olentojen hyväksi. Toiseksi paramitoihin ei voi takertua. Niitä harjoitetaan maalisessa viitekehyksessä mutta ne ovat tekemisissä sen kanssa, mikä on olemassaolon tuolla puolen.

 

6. Ryhmittely

Anteliaisuus ja moraali kasvattavat hyvien tekojen kertymää. Viisaus (prajna) kasvattaa viisauden kertymää (jnana). Kärsivällisyys, ahkeruus ja keskittyminen kasvattavat kumpaakin.

 

Aiheeseen liittyviä linkkejä: 

 

Kenting Tai Situpa: Kuusi tuonpuoleista täydellisyyttä

Mingyur Rinpoche: Bodhisattva-vala

Je Gampopa: Turvautuminen

 

kotisivulle