Rokpa Finland ry uudet sivut: samye.fi

ROKPA Finland ry:n toiminnassa on kolme osa-aluetta:

Henkisestä osa-alueesta vastaa Kagyu Samye Dzong Finland. Pääkeskus, Skotlannin Kagyu Samye Ling, on Euroopan vanhin ja suurin buddhalainen keskus, joka toimii Rokpa Trust -säätiön alaisuudessa. Se, ja sen alaiset keskukset seuraavat buddhalaistakarma kagyu -perinnettä, jota johtaa 17. Karmapa Ogyen Trinley Dorje.

Yhdistyksen toimintaan voi tulla mukaan osallistumalla opetustilaisuuksiin ja tapahtumiin. Osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä. Jäseneksi hyväksytään hakemuksesta ja jonkun yhdistyksen jäsenen suosituksesta.

 

Rokpa Finland ry:n puheenjohtajana toimi vuosina 2002 - 2013 Akong Tulku Rinpoche ja varapuheenjohtaja Ani Sherab (Pirkko Siltaloppi). Yhdistyksen toiminta on loppunut 12.5.2014.

 

Rokpa Finland ry:n säännöt

§1 Yhdistyksen nimi on Rokpa Finland ja sen kotipaikka on Helsinki.

§2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää buddhalaisia arvoja ja toimia uskontojenvälisen yhteistyön ja suvaitsevaisuuden hyväksi. Yhdistys pyrkii luomaan fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja parantamaan vähävaraisten sosiaalista asemaa sekä auttaa ylläpitämään sellaista ympäristöä, jossa ihmiset voivat elää sopusoinnussa keskenään ja luonnon kanssa. Yhdistys tarjoaa rahaa, ruokaa, vaatetusta, suojaa, koulutusta ja muita toimeentulon edellytyksiä vähävaraisille ja toimii edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi kaikkialla maailmassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

-  voi järjestää kokouksia, kursseja ja koulutustilaisuuksia

-  voi harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa

-  voi perustaa rekisteröimättömiä paikallisosastoja tai –yhdistyksiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

-  voi hankkia varoja vastaanottamalla avustuksia, jäsenmaksuja, lahjoituksia ja muita suorituksia

-  voi omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta, joita yhdistys pitää tarpeellisena tavoitteidensa edistämiseksi

-  voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä saatuaan asianmukaisen luvan.

§3 Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

§4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

§5 Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä mahdollisen ylimääräisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

§ 6 Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kolme muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Vuosittain kaksi varsinaisista jäsenistä ja yksi varajäsenistä on erovuorossa. Puheenjohtaja valitaan joka toinen vuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

§8 Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on yksi tai kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

§9 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 31.5. mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§10 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, telefakseilla tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

§ 11 Vuosikokous

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille  vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja valitaan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

9. valitaan 1-2 tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

§ 12 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat luovutetaan voittoa tavoittelemattomalle ROKPA INTERNATIONALille.

 

Toimintakertomus ja -suunnitelma >

 

Yhdistyksen perustaminen

 

Rokpa Finland ry perustettiin Skotlannissa Kagyu Samye Lingin luostarissa sunnuntaina 26.5.2002, Buddhan valaistumisen ja parinirvanan juhlapäivänä. Paikalla oli kolmetoista suomalaista ja Akong Tulku Rinpoche, joka valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi. Välittömästi kokouksen jälkeen siunattiin kahdeksan stupaa.

Suomalaisryhmän jäsenillä oli yhdistyksen perustamisviikonloppuna mahdollisuus osallistua Samye Lingissä myös turvautumisseremoniaan sekä Chenrezig ja Lääkäribuddha-initiaatioihin, jotka Rinpoche antoi.

Yhdistys hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 16.1.2003.


Toukokuun 26.2002 Kagyu Samye Lingin luostarin sisääntuloväylän varrella siunattin kahdeksan stupaa. Aiemmin oli jo valmistunut kahdeksan, joten nyt sisääntuloväylää reunustaa 16 stupaa. Tri Akong Tulku Rinpoche asetti niiden sisään mantroja, pyhäinjäännöksiä, kallisarvoisia kiviä, yrttilääkkeitä ja keskusrungon, "elämänpuun", jonka jälkeen stupat sinetöitiin ja pyhitettin.

Akong Rinpoche johti stupien siunaamisseremoniaa. Päivä oli Buddhan valaistumisen ja parinirvanan juhlapäivä. Koska samaan aikaan oli täysikuu ja tapahtui kuunpimennys, se oli erityisen hyväenteinen. Rinpoche mainitsi myöhemmin, että sellaisena päivänä tehdyt hyvät teot ovat satatuhatta kertaa voimakkaampia kuin tavallisena päivänä.

Sunnuntai-iltapäivällä vajracharya Akong Tulku Rinpoche antoi Chenrezig initiaation ja valtuudet myötätunnon valtiaan harjoitukseen. Seremonian lopuksi ihmisillä oli mahdollisuus pyytää Rinpochen siunaus.

Kahdeksan stupan symbolimerkitys >

 

 

 

Kotisivu