Feministinen radikaaliterapia tukee tiedostavaa naista

-Feministisessä radikaaliterapiassa (FRT:ssä) on kyse naisen oman äänen löytymisestä, sosiaalipsykologi Satu Hintikka sanoo. Hintikka on osallistunut FRT-toimintaan 11 vuotta ja tehnyt gradunsa FRT:stä.

FRT on itsehoidollista ryhmäterapiaa, jossa naiset voivat käsitellä elämäänsä liittyviä asioita. Naisille muiden odotukset siitä, miten pitäisi olla, ajatella, tehdä ja tuntea tulevat usein niin tärkeiksi, että naiset eivät enää saa kosketusta siihen, mitä he itse haluavat ja tarvitsevat. FRT auttaa irrottautumaan toisten asettamista paineista ja saamaan yhteyden omiin tunteisiin. FRT:ssä voi päästä sinuiksi myös niin sanottujen negatiivisten tunteiden, vihan, pelon, pettymyksen ja kateuden, kanssa. Kaikkia tunteita on lupa tuntea ja "negatiivisiakin" tunteita voi oppia tunnistamaan ja ilmaisemaan jokapäiväisessä elämässä, niin että ne eivät ole kaiken aikaa tekemässä myyräntyötään taustalla.

Ideologian siipien havinaa

FRT pyrkii kannustamaan naisia ottamaan paikkansa, hakemaan itselleen sitä hyvää, joka heille kuuluu, eikä alistumaan huonoon kohteluun tai jäämään sivuun.

FRT ei ole saanut nimeään eikä ideoitaan radikaalifeminismistä, vaan radikaaliterapiasta. FRT:ssä feministiseen ajatteluun liitetään radikaaliterapia, joka korostaa itsehoitoa ja sitä, että jokainen on asiantuntija omassa elämässään. Lisäksi FRT rohkaisee tiedostamaan yhteiskunnan vaikutukset naisen elämässä. Kun nainen saa voimia ja oman elämänsä kuntoon FRT:n avulla, hän voi lähteä muuttamaan yhteiskuntaa omien unelmiensa kaltaiseksi.

FRT-ajattelun mukaan jokainen ihminen on pohjimmiltaan hyvä ja pystyy elämään tasapainoisessa suhteessa itseensä ja toisiin, jos hän vain saa kasvaa tukea antavassa ympäristössä. Ongelmien juuret eivät ole yksilön sisällä, vaan häntä syrjivässä ja väheksyvässä yhteiskunnassa. Nainen ei voi silti sysätä vastuuta tilanteestaan patriarkaatille, joka pitää häntä ikeessään. Nainen nimittäin osallistuu myös itse omaan alistamiseensa, sillä hän on sisäistänyt patriarkaatin alistavat rakenteet.

Naisliikkeen sisällä huomattiin 70-luvulla, että miehisten vallankäytön mekanismien tiedostaminen ei tuonut muutoksia naisten arkeen, vaikka yhteiskunnallisia muutoksia saatiin aikaan. Tiedostaminen ei riittänyt, koska se ei pystynyt muuttamaan naisten itsensä sisäistämiä asenteita ja käyttäytymismalleja. FRT syntyi tukemaan naisten sisäistä muutosta. FRT:n tarkoitus on näyttää, että nainen voi ajatella ja elää toisella tavalla.

Ideologian jälkeen kääritään hihat

Kun joukko naisia päättää perustaa FRT-ryhmän, se kutsuu mukaan kouluttajan, joka opettaa FRT-menetelmän ryhmälle. Kouluttaja on mukana vähintään 12 istunnossa. Tämän jälkeen ryhmä toimii omatoimisesti. Sopiva ryhmän koko on 6-8 naista, kouluttajana voi toimia nainen, jolla on ainakin kahden vuoden kokemus FRT:stä.

Jotta ryhmätilanne pysyisi tasapuolisena ja jotta kukaan jäsenistä ei alkaisi ohjata toimintaa omien mieltymystensä mukaan, FRT:ssä on tietyt säännöt, joita noudatetaan terapiaistunnoissa. Kukin toimii vuorollaan muodollisena vetäjänä ja huolehtii aikatauluista. Kierrosten aikana seurataan kellosta, että jokainen saa yhtä paljon aikaa käyttöönsä.

Istunto kestää 2-3 tuntia. Sen aikana ei ole vapaata keskustelua, vaan istunto etenee aina seuraavan kaavan mukaan.

1. Aluksi on 5-10 minuutin virittäytyminen, tehdään jokin harjoitus yhdessä tai
jokainen rauhoittuu omissa oloissaan.
2. Mitä kuuluu -kierroksella kukin kertoo päällimmäiset kuulumisensa. 3. Käytännön asioiden käsittely, jonka aikana saa keskustella hetken vapaaammin. Sovitaan esimerkiksi seuraavista tapaamisista.
4. Varsinaiset FRT-kierrokset. Ärsytyskierroksella jokainen voi kertoa ryhmään tai johonkin sen jäseneen kohdistuvan ärtymyksensä. Luulokierroksella kukin esittää luulojaan ja pyytää muilta tarkistuksia niihin. Hyväilykierroksella taas annetaan myönteistä palautetta muille joko sanallisesti tai vaikka halaamalla.
5. Seuraavaksi varataan työajat, puheenjohtaja kirjaa varatut ajat ylös. Jos aika ei riitä, sitten neuvotellaan.
6. Varsinaiset työajat. Yksi ryhmäläinen työskentelee ja varaa tukijan itselleen. Työaika voi olla puhumista, fyysistä toimintaa, toiminnallisia menetelmiä tai jotain muuta, työskentelijän haluista riippuen. Ryhmä ei osallistu vaan on katsomossa, paitsi jos työskentelijä haluaa heidät mukaan.
7. Kunkin työajan jälkeen on kaksi lyhyttä kierrosta, joista ensimmäisellä halukaat voivat jakaa omat tuntemuksensa. Toisena on yhteiskunnallinen kierros, jossa on tarkoitus nostaa käsitelty yleisemmälle tasolle ja sanoa, miten se liittyy yhteiskunnan rakenteeseen, ilmapiiriin ja toimintatapoihin.
FRT:ssä korostetaan ehdotonta kunnioitusta toisen työskentelyä kohtaan. Kummallakaan kierroksella ryhmäläiset eivät saa kommentoida sitä, oliko työstäjän asia tärkeä vai ei, ja osasiko hän työstää sitä hyvin. Neuvoja ei saa myöskään antaa, jos työstäjä ei nimenomaan pyydä muita esittämään mieleensä nousseita vaihtoehtoja.

Työskentelyssä tukijan kanssa peilataan asioita. Tukija tarvitaan, jotta ei jäisi pyörimään kehässä ajatustensa kanssa, kuten yksin usein käy. Tukija ei kuitenkaan ole mukana terapeuttina eikä neuvonantajana. Hän on läsnäolija ja kuuntelija, joka auttaa kysymyksillään. Tukija voi kysyä työskentelijältä, miltä tuntuu, missä tuntuu, mitä se sinulle merkitsee. Tarkoitus on, että työskentelijä pääsee eteenpäin ja kiinni tunteisiinsa, pois selittelemisestä, syiden etsimisestä ja asian järkiperäistämisestä. Järkiperäistä käsittelyä on mahdollista tehdä muuallakin ja ongelmat johtuvat usein tunteista, joita ei pystytä hallitsemaan tai käsittelemään.

Kun työaika loppuu, samaan asiaan ei enää palata. Työskentely tapahtuu työajalla, asiasta ei puhuta enää iltakaljalla. Työskentelijä voi puhua omasta asiastaan ryhmän ulkopuolella, mutta muut eivät saa puhua siitä sen enempää keskenään kuin ulkopuolisten kanssa.

Hintikka mainitsee gradussaan, että työajoilla naiset käsittelevät muun muassa ihmissuhteisiin ja vuorovaikutustilanteisiin liittyviä asioita, suhdettaan omaan itseensä, kriisejään, naiseuttaan ja toimimistaan tietyissä tilanteissa.

FRT soveltuu kaikille naisille, jotka pystyvät toimimaan yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan. Suomessa FRT-toiminnassa on mukana tuhansia naisia ja täällä toimii myös FRT-verkosto. Syksyllä Tampereelle on suunnitteilla uusi FRT-ryhmä. Jos olet kiinnostunut Tampereen ryhmästä, lähetä sähköpostia Satu Hintikalle (satu.hintikka@luukku.com. Jos olet kiinnostunut FRT-toiminnasta ja asut jollakin muulla paikkakunnalla, ota yhteyttä FRT-verkoston yhteyshenkilöön Minna Reposeen minna.reponen@kolumbus.fi .

Tuija Juva

Takaisin