26.7.2003

AOLPress 2.0, ohjeita [instructions]


Kaikkien kokeneiden web-sivustojen tekijöiden lähes yksimielinen mielipide on, että AOLPressin kaltaiset HTML-editorit ovat vain pahaksi. Lähinnä esitetään neljää perustelua:
 1. HTML-editorin käyttäjä ei opi HTML-koodausta,
 2. HTML-editorit tuottavat huonolaatuista ja epästandardia HTML-koodia,
 3. jos käyttäjä kirjoittaa osan HTML-koodista käsin tekstipohjaisella editorilla, HTML-editori muuttaa käsinkirjoitetun koodin ja yleensä huonommaksi,
 4. kokenut koodaaja tuottaa HTML-koodia nopeammin tekstipohjaisella editorilla.

En suinkaan kiistä näitä perusteluja. Uskallan kuitenkin väittää, että AOLPress oikein käytettynä eliminoi nämä ongelmat varsin hyvin. Ja tällöin se antaa helpon, nopean ja aivan kelvollisia tuloksia tuottavan menetelmän etenkin niille, jotka tekevät tai ylläpitävät web-sivustoja vain satunnaisesti tai sivutehtävinään. Toki AOLPress on mielestäni myös käyttökelpoinen työkalu niillekin enemmän koodaaville, jotka osaavat niellä vähän ylpeyttään.

Mainitsemistani neljästä ongelmasta kohdasta 1. olen sitä mieltä, että jokaisen sivuja vähänkin tekevän on ehdottomasti hyödyllistä opetella vähintäänkin HTML-koodauksen perusasiat. AOLPressissä on oiva mahdollisuus siirtyä halutessaan tekstimuotoiseen koodaukseen, ja ainakin minä käytän sitä varsin usein.

Kohdasta 2. olen sitä mieltä, että AOLPress sinänsä tekee hyvää ja standardia koodia. Se ei kuitenkaan estä huononkaan koodin tekemistä ja sen työkalunappulasto onkin asennuksen jälkeen sellainen, jossa on mukana juuri niitä huonoja työkaluja. Työkaluston voi kuitenkin muuttaa täysin haluamakseen, ja myöhempänä kerronkin, miten ne pitäisi asettaa.

Kohdasta 3. voin sanoa, että AOLPress ei muuta käytännöllisesti katsoen mitään käsinkirjoitettua koodia. Ainoa minkä se tekee, on HTML-koodin muotoilu, mistä minulla ei ole mitään pahaa sanottavaa.

Kohdan 4. jätän kunkin itsensä arvioitavaksi.

Almost unanimous opinion of all experienced web site makers is that such HTML editors as AOLPress just make things worse. They typically state these four arguments for it:
 1. A user of HTML editor does not learn to code HTML,
 2. HTML editors produce HTML code, that is of poor quality and out of standards,
 3. if a user writes part of the HTML code manually with a text based editor, the HTML editor changes the manually written code and usually makes it worse,
 4. an experienced coder produces HTML code faster with a text based editor.

I do not dispute these arguments. But I dare to claim that AOLPress, when used correctly, will eliminate these problems rather well. And, used that way, it does provide an easy, fast and satisfyingly productive method especially for those who make or maintain web sites only occasionally or as a secondary task. Surely AOLPress is, according to my opinion, a usable tool for those heavy coders who are not too high and mighty.

About the item 1. of the four problems I mentioned, I think that everyone who has even some web pages to do is better to learn at least the basics fo HTML coding. In AOLPress there is a splendid possibility to move to text based editing at will, and at least I use it very often.

About the item 2. I think that AOLPress produces reasonably good and standard code. But it does not prevent you from making bad code and by default the tool buttons are selected to contain tools for bad coding. Fortunately the tool bar can be adjusted fully and further I will tell how to do that.

About the item 3. I can tell that AOLPress does not change practically speaking any hand written code. The only thing that it does is to reformat the code for structural outlook and easy reading, and I have nothing against that.

I will leave the item 4. to be judged by you.


Työkalunappulat [Tool buttons]

Työkalunappulat ovat ne nelikulmaiset kuvakkeet, jotka ovat rivissä heti AOLPressin valikkorivin alla. Niitä pääsee asettelemaan Tools-valikon kautta valitsemalla Preferences ja Configure Toolbar. Esiin tulevan syöttöruudun vierityslistassa on hyvin suuri määrä sellaisia AOLPressin ominaisuuksia, joille on oma työkalunappulansa. Sopiviin kohtiin on lisätty vaakaviiva, jonka valitsemalla saa nappuloiden väliin pienen raon. Osa työkalujen nimistä on värillisiä. Ne ovat ne työkalut, joilla on nappula parhaillaan työkalurivillä. Turvallisin tapa käsitellä listaa on pitää Ctrl-näppäin painettuna ja vaihtaa haluamiensa työkalujen valintatilaa klikkaamalla hiiren vasemmalla painikkeella. Jos nimittäin valitsee työkalun ilman Ctrl-näppäintä, kaikki vanhat valinnat poistuvat.

Suosittelen valitsemaan edempänä olevan listan mukaiset työkalut työkaluriville. Listaa voit tietenkin myöhemmin sovittaa omaan makuusi, mutta valitettavasti niiden määrää rajoittaa AOLPress-ikkunan leveys. Nappulat kun eivät mene kahdelle riville.

Tärkeintä on kuitenkin ymmärtää, miksi olen valinnut listaan esimerkiksi työkalut Code, Emphasis ja Strong Emphasis oletuksena olleiden työkalujen Fixed Pitch, Italic ja Bold tilalle. HTML on nimittäin dokumentin rakenteen, ei ulkonäön kuvauskieli. Näin ollen, jos kaksi työkalua tuottaa AOLPressissä samannäköisen tuloksen, niistä on syytä valita se, joka kuvaa rakennetta, ei ulkonäköä. Esimerkiksi Italic käskee näyttämään tekstin kursiivina eli kallistettuna. Mutta entä jos se selainohjelma tai pääte- tai lukulaite, jolla dokumenttia tarkastellaan, ei pysty esittämään vinoa tekstiä? Laitehan voi olla tavallinen tekstipääte tai jopa näkövammaisille tarkoitettu puhesyntesaattori. HTML-kuvauskielen hengen mukaista onkin valita työkalu Emphasis, joka käskee vain korostamaan tekstiä ottamatta kantaa siihen, miten se tehdään. Puhesyntesaattori voi esimerkiksi muuttaa puheen korkeutta, voimakkuutta tai nopeutta.

Olen jättänyt listaan mukaan kaksi arveluttavan puolella olevaa työkalua, Bigger Font Size ja Smaller Font Size. Niitä olisi syytä käyttää hyvin säästeliäästi. Otsikoita varten on olemassa Heading-työkalut ja niitä tulisi käyttää tarkoitukseensa. Ne eivät ainoastaan kerro, että teksti pitäisi tulla jotenkin korostetusti esille, vaan myös, että tuon tekstin tehtävä dokumentissa on ryhmitellä ja määritellä dokumentin osia. Puhesyntesaattorit, hakukoneet ja muut sovellukset voivat hyödyntää tuota tietoa dokumenttia analysoidessaan. Tekstille käsketty suuri koko ei ilmaise mitään tuollaista.

Tool buttons are those square icons that are on the line just below AOLPress menu line. You can adjust them through Tools menu by selecting Preferences and Configure Toolbar. On the appearing entry screen there is a scrollable list containing a large amount of such AOLPress features, that have their own tool buttons. In suitable places there are horizontal lines which, when selected, cause a narrow space between the buttons. Some of the names of the tools are colored. They are the tools that currently have a button on the toolbar. The safest way to handle the list is to keep the Ctrl key pressed an toggle the state of desired tools by clicking them with the left button of the mouse. If you happen to click a tool name without the Ctrl key, all current selections disappear.

I advice you to select the tools listed below for the toolbar. Of course you may adjust the list to suit your taste, but unfortunatelly the number of tools is restricted by the width of the window. The toolbar will not fold on two lines.

Anyhow, it is important to understand why I have selected for instance such tools like Code, Emphasis and Strong Emphasis instead of the default tools Fixed Pitch, Italic and Bold. The fact is that HTML is a language to describe the contents, not the appearance of a document. So, if two tools produce similar appearance in AOLPress, you are better to select the one, which describes the contents, not the appearance. For instance Italic tells to display text as slanted to the right. But what if the browser or terminal or reading device that is used to study the document can not display slanted text? The device may be a simple text mode terminal or even a speech synthesizer for visually impaired. It is consistent with the spirit of HTML to select the tool Emphasis, which only tells to emphasize the text without describing how it should be done. For instance a speech synthesizer may alter the pitch, volume or speed of the speech.

Into the list I have left two tools that are precarious, Bigger Font Size and Smaller Font Size. They should be used very sparingly. For the headings there do exist Heading tools and those should be used for their task. They will not only express, that the text should be emphasized somehow, but also, that the text does group and describe parts of the document. Speech synthesizers, search robots and other applications may utilize that knowledge when they are analyzing the document. Just commanding the text to be increased in size will not express anything like that.

Link
Unlink
Image
Anchor
--------
Horizontal Rule
--------
Plain
Subscript
Superscript
Code
Emphasis
Strong Emphasis
Bigger Font Size
Smaller Font Size
--------
Custom Color
--------
Heading 2
Heading 3
Heading 4
Heading 5
--------
Align Left
Align Center
Align Right
--------
Bulleted List
Numbered List
Definition List
--------
Form
Show/Hide Borders
--------
Create Table
Insert Row
Delete Row
Insert Column
Delete Column
Split Cell
Merge Cell
Normal Cell
Header Cell
Center Table
--------
VAlign Row Top
VAlign Row Middle
VAlign Row Baseline
VAlign Row Bottom
--------
VAlign Cell Top
VAlign Cell Middle
VAlign Cell Bottom
--------
Show HTML
--------
Backward
Forward


Sivupohja [Page template]

AOLPressin puutteeksi voi sanoa, että se ei automaattisesti lisää sivun koodiin kaikkia sellaisia perusasioita, joiden voi katsoa kuuluvan hyvään HTML-koodaustapaan. Sellaisia ovat DOCTYPE- ja muutama META-komento. Puute on kuitenkin helppo korjata käyttämällä mallisivutiedostoa, jota sitten käyttää aina pohjana uutta sivua tehdessään. Tietenkin pohjana voi myös käyttää aiemmin tehtyä sivua.

Oheinen sivupohja on suunnilleen sellainen, jota itse käytän. Sen voit tietenkin sovittaa omaan käyttöösi sopivaksi.

One might say that one deficiency of AOLPress is that it does not automatically include into the page code such basic structures, which can be taken as good HTML coding habbit. DOCTYPE and some META tags are such structures. The deficiency is easily correctable by using a model page file, which is used as a template when creating a new page. Of course one can use an earlier page as a template.

The page template below is nearly the one I use. You may of course adjust it for your needs.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
 <!-- Created with AOLpress/2.0 -->
 <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
 <META NAME="AUTHOR" CONTENT="Oma tai yrityksesi nimi [Name of you or your company]">
 <META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Sivun kuvaus [Description of the page]">
 <META NAME="KEYWORDS" CONTENT="Avainsanoja [Keywords]">
 <TITLE>SIVUN OTSIKKO [TITLE OF THE PAGE]</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#C0C0C0">
</BODY></HTML>


Muuta muistettavaa [Other things to remember]

Kun panet sivuillesi kuvia, älä unohda kirjoittaa ALT-tekstiä, joka tulee asianomaisen syöttöruudun Description-kenttään. HTML-koodissa se näkyy IMG-komennon ALT=""-parametrina. ALT-tekstin merkitys on se, että jos käytettävä selain ei voi näyttää kuvia, se esittää sen sijaan tuon ALT-tekstin. Mieti ALT-tekstit siis siltä kannalta, että kuva ei ole nähtävissä ja tekstin pitäisi toimia sen korvikkeena.

Älä unohda kirjoittaa sivulle merkityksellistä otsikkoa AOLPressin tarjoaman tai sivupohjassani olevan tilalle. Internet näyttää olevan täynnään sivuja, joiden otsikkona on "Welcome to AOLPress 2.0".

Kannattaa myös lukea tarkasti läpi Jukka "Yucca" Korpelan Web-julkaisemisen opas.

When you put images on your site, do not forget to write ALT text, which is done on the appropriate entry screen in Description field. In HTML code it appears in IMG tag as ALT="" parameter. The effect of ALT text is, that if the browser used can not display images, it will instead display ALT text. So think ALT text from the point of view, that the image is not visible and the text should act as a substitute.

Do not forget to write a meaningful title for the page to replace the one that AOLPress offers or the one that is on my page template. Internet seems to be full of pages with title "Welcome to AOLPress 2.0".

It would serve you well to read Web authoring and surfing of Jukka "Yucca" Korpela.


Sivujen laatutarkastus [Validating the pages]

Sivuille kannattaa ainakin silloin tällöin tehdä laatutarkastus eli validiointi. Laatutarkastus voidaan tehdä jollakin validator-ohjelmalla, joita löytyy Internetistä freewarena ja sharewarena. Tai sitten voidaan käyttää Internetissä olevia yleensä ilmaisia validiointipalveluja. Tämä onnistuu tietenkin vain oltaessa yhteydessä Internetiin.

Laatutarkastuksessa validaattori tarkastaa sivun HTML-koodin verraten sitä HTML-standardin johonkin versioon. Viisainta on kertoa validaattorille, mitä standardin versiota haluaa noudattaa. Se tapahtuu sillä DOCTYPE-komennolla, joka on sivupohjani ensimmäisenä rivinä. Sen lisäksi, että tuo rivi kertoo validaattorille, minkä standardin mukaan sen pitäisi koodi tarkastaa, se kertoo myös selaimille, minkä standardin mukaan niiden pitäisi koodia tulkita.

Pelkän tarkastuksen lisäksi monet validiointipalvelut tekevät laajempaakin analyysia ja antavat hyviä neuvoja ja suosituksia.

Alempana osoitteita muutamiin HTML-palveluihin.

It is recommended to validate the pages from time to time. You can do that with one of the validator programs, which can be found in Internet as freeware and shareware. Or you can use usually free validating services in Internet. Of course, this you can do only when you are on-line.

When working, the validator inspects the HTML code of the page against some version of HTML standard. It is wise to tell the validator, which version of the standard you want to obey. It may be done by using DOCTYPE tag, which you may find as the first line of my page template. In addition to telling the validator, against which standard it should execute the inspection, it also tells the browser, by which standard it should interpret the code.

Many validating services do not only inspect the code but analyze it more deeply and offer good advices and recommendations.

Addresses to some HTML services:


Yhteystietoni [My contact information]

Minä, me (photo: Marja-Leena Koskela) Raimo Suonio

Kotisivuni [My home site]

Postiosoite, mail address Kauppalankatu 23 A 2
FIN-05800
Hyvinkää, Finland
Puhelinnumero, phone number +358 19 433 959
+358 40 525 1645
Sähköpostiosoite, email address raimo.suonio@nic.fi

Sähköpostilomake

Faksinumero, fax number