[Alku]
   
I list below all topic groups, which I have done according to subjects, which they handle. You can return to this topic group by using this menu and the link Table of topic groups on the top of the each page.
 
 
Haku - Search:
[Help]
Aihepiiriluettelo/Table of topic groupsPiirrosivujeni etusivu - Front page of my drawing pages > Yleisinfo - General info - Johdantosivut - Introductional pages > Expressionin taustatietoja - Backgrounds of Expression

Expressionin taustatietoja - Backgrounds of Expression

Aiheet - Topics

Historiaa - History

Expression 1.0 oli ensimmäinen kuvitukseen tarkoitettu vektorigrafiikkaohjelma, jossa oli mahdollisuus luoda vapaamuotoisia vektorivetoja, joista ohjelman tekijät käyttävät nimitystä skeletal strokes eli "luurankovedot". Se sai tullessaan markkinoille loistavat arviot. Expression 1.0 arvosteltiin aikanaan MacFormatissa parhaaksi piirto-ohjelmaksi (v. 1998). Sen jälkeen ohjelma on kuitenkin melkeinpä unohdettu.

Ohjelman kakkosversiosta on tuli markkinoille vuoden 2000 lopulla (sen hinta oli 139$, mitä voi pitää kohtuullisena ottaen huomioon ohjelman ominaisuudet). Expression 2 ja uudemmat versiot jatkavat ensimmäisen version perinnettä.

Expression 1.0:n ideana on yksinkertaisesti se, että kynällä tai hiirellä piirretään käyrä eli polku (path). Tämä käyrä on ikään kuin vedon "luurako" ( = skeleton). Luurankoon voidaan milloin tahansa liittää jokin vektorikuva. Näin syntyy luurankoveto. Luuranko saa näin "lihaa" päälleen.

Uusissa Macromedia Flash, Macromedia Freehand, CorelDraw ja Adobe Illustrator ohjelmissa käytetään samantapaista tekniikkaa. Olen keskustellut eräiden asiantuntijoiden kanssa ja lopputuloksena on ollut, että myöskään muista samantapaista tekniikkaa käyttävistä ohjelmista ei löydy saman tasoisia vetojenkäsittelyominaisuuksia.

Expression 1.0 was the first vector-based application, which had the possibility to create so-called skeletal strokes. It got fine reviews and MacFormat ranked it as the best illustration application in 1998. After that the application has almost been forgotten.

The 2.0 version published in the end of 2000 (the price was 139$, which can be said to be reasonable, if we thing how much features it includes). Expression 2 and newer versions continue the tradition of the first version.

The basic idea of Expression 1.0 was simple. The artists draws with a pen or mouse a path. The path is like the skeleton of the stroke. To the skeleton can apply any vector image and then we have a skeletal stroke. The skeleton gets "flesh" over it.

New Macromedia Flash, Macromedia Freehand, CorelDraw and Adobe Illustrator use the same kind of technique. I have discussed with some experts and the result was, that other application, which use the same kind of technique don't have the same level possibilities of manipulating strokes.

A train and the path of the train

Näet yllä olevassa kuvassa kaksi identtistä polkua, joista toiselle on sovitettu luurankoveto. Kuten ihmisellä kun luurangon taivuttaminen taivuttaa koko ihmistä, luurankovedon polun taivuttaminen taivuttaa vedon mukana taipuvaa kuvaa. Mikäli vetona on vaikka suuri piirros, sitä voidaan editoida loputtomiin vain käyrän ominaisuuksia muuttamalla. Vetoa voidaan liittää efektejä (esim. vääntö, pyöritys ja katkominen). Expression 1:ssä on mahdollisuus käyttää osittain kolmiulotteista vetotyyliä, joka luo nauhamaisen vaikutelman.

Esim. Corel Draw 9:llä ei saa tuonkaltaista kuvaa. Ensinnäkään kuvaa ei saa nauhamaiseksi. Toiseksi CorelDraw 9 skaalaa aina koko kuvaa. Kuvan esimerkissä viimeinen vaunu ja veturi säilyttävät muotonsa ja ohjelma luo väliin eri määrän vaunuja.

Expression 1.0 paketissa oli noin 400 vetoa, joista useimmat olivat hyvin taiteellisia (CorelDraw 9 paketissa on vain n. 20 valmisvetoa). Pääosa Expression valmiista vedoista ovat erittäin taiteellisia. Vedot perustuvat perinteiseen kiinalaiseen taiteeseen, jossa käytetään mustekyniä, liitua ja vesivärejä. Olen keskustellut ohjelman suunnittelijoiden kanssa ja he kertoivat, että alun alkaen ohjelma on luotu kiinalaisten kirjainmerkkien piirtämiseen. Euroopassa samankaltaista taidetyyliä edustaa impressionismi ja ekspressionismi - ohjelman nimi sopii sille erinomaisen hyvin. Expression soveltuu siten parhaiten sellaiselle henkilöille, jotka pitävät maalauksenomaisista töistä.Expression on omassa luokassaa taiteellisten vetojen käytössä.

On myös mahdollista tehdä kuvasta eri variaatioita, joista ohjelma satunnaisesti valitsee jonkun (tämä ominaisuus on myös Corelin tuotteessa). Expression 2:ssa monimuotovedot (multi-view skeletal strokes) pohjautuvat uuteen "moottoriin", LivingCells animaattoriin. Ohjelma luo monimuotovetoihin myös väliarvoja Macromedia Flash -animaatio-ohjelman tavoin. Ennen kuin muuttaa vedon animaatioksi, sitä voi tarkastella liikuttamalla vedon liukusäädintä.

Vektoripiirrosten käsittely on äärimmäisen tehokasta. Ainoan rajoituksen tuo vain tietokoneen teho, sillä isojen vektoripiirrosten käsittely vaatii runsaasti prosessointitehoa. Expression 2.0 on jonkin verran nopeampi kuin versio 1.0. Internetiin sopivat kuvat kääntyvät sangen nopeasti bittikartaksi, mutta suuriresoluutioisten kuvien kanssa ohjelma on hidas ja ohjelma varaa käyttöönsä paljon keskusmuistia (RAM).

Pelkkien vektorivetojen käsittelyssä ei ole tapahtunut suuria muutoksia Expression 1:een nähden. Expression 2.0:ssa uutta on oikeastaan vain ns. ellipsiveto (parasta siinä on säädeltävyys). Merkittävämpi uusi piirre on se, että Expression 2:ssa voidaan yhdistää vektori- ja bittikarttateknologiaa. Vetoihin voidaan liittää bittikarttatekstuuri.

On myös mahdollista luoda kokonaan bittikarttapohjaisia vetoja. Ohjelma pehmentää vedot todella kauniisti, mikäli vedoissa ei ole teräviä ääriviivoja. Niistä on hyötyä erityisesti silloin, kun veto on liian monimutkainen vektorivetona. En suosittele sekavetojen käyttämistä, joissa on mukana sekä vektori- että bittikarttakuvia.

Monimuotoisista vektorivedoista voidaan luoda Flash-animaatioita. Expression ei ole kuitenkaan varsinainen animaatio-ohjelma. Creature House kehittelee myös LivingCells-nimistä animaatio-ohjelmaa, joka perustuu samanlaiseen piirrostekniikkaan kuin Expression. Kun LivingCells saadaan markkinoille, monimutkaisia Flash-animaatioita voidaan luoda myös Creature Housen tuotteilla.

You can see in the image above two identic path, which have been applied skeletal strokes. As with human people twisting the skeleton affects to the whole body, to edit the path affects to the image, which is applied to the path. Even if a large drawing is used as a stroke, it can be edited endless just changing the properties of the path. The stroke can get some effects (for example twisting and cutting). Expression 1 has ribbon style stroke, which give a little bit threedimensional illusion.

For example with Corel Draw 9 is not possible to create similar image. First of all the image can't resembe a ribbon. Secondly CorelDraw scales always the whole used image. In the image the last carriage and the locomotive keep their shapes, but between them can be different quantity of carriages.

The Expression 1.0 package had about 400 strokes, most of them very artistic (in CorelDraw 9 package is only 20 ready made strokes). Expression is in its own class in using artistic strokes. Most of the strokes of Expression are highly artistic. They base on traditional Chinese art, which use ink, carbon and water colors. I have discussed with the designers of Expression and at the beginning the application was created to draw Chinese letterfaces. In Europe the same kind art styles are impressionism and expressionism - the name of the application fits very well to it! Expression lends itself best to people, who like to create traditional paintings resembling images with the computer.

It is also possible to make variations, which the application randomly selects some (this possibility is also in CorelDraw). In Expression 2 multi-view skeletal strokes base on a new "engine", to the LivingCells animator. The application creates automatic in-between shapes like Macromedia Flash. Before converting multi-view strokes into animation, they can be inspected by moving the slide controller of the strokes.

The handling of vector images is extremely effective. The only limitation is the speed of the computer, because large images needs much power. Expression 2.0 is faster than the version 1.0. Images, which are designed for the Internet are fast to create but to create high-resolution bitmap images is slow and need much RAM.

Expression 2.0 doesn't increased much the possibilities to create vector strokes. It has only one remarkable new feature, which is the possibility to draw elliptical strokes (the best matter in that style is to control how much it affects). The most significant matter is to combine bitmat and vector graphics. Into strokes can add bitmap texture.

It is also possible to create bitmap strokes. The application softens strokes nice, if they don't have very hard edges. Bitmap strokes are useful, if corresponding vector strokes are too complex. I don't recommend to use mixed strokes, which have both vector and bitmap images.

From vector-based multi-view skeletal strokes can make Flash animations. Expression is not however an actual animating application. Creature House develops also LivingCells animation application, which have common core technique with Expression. When that application is ready, complex Flash animations can be made also with a product of Creature House.

Paineentunnistus ja läpinäkyvyys - Pressure sensitivity and transparency

Expression on suunniteltu ensisijaisesti henkilöille, jotka haluavat piirtää ja maalata tietokoneeseen kytketyn kynän avulla. Expression 2:ssa paineentunnistus vaikuttaa luurankovetoihin (skeletal strokes) ja bittikarttaeditointiin. Bittikarttavedoissa vaikutuksen suuruutta voi säädellä.

Expression tukee vektorielementeillä lineaarista läpinäkyvyyttä (ohjelman oli alunperin tarkoitus toteuttaa myös asteittaista läpinäkyvyyttä, mutta sitä ei saatu toteutettua aikataulun puitteissa - ehkä seuraava versio tukee sitäkin).

Expression is primary designed to people, who use a pen tablet. In Expression 2 the pressure sensitivity affects to the skeletal strokes and bitmap editing. In bitmap storkes the effect can be controlled.

Expression supports in vector elements linear transparency (the meaning was also to support gradient transparency, but the timetable didn't allow to finish this feature - maybe the next version supports also gradient transparency).

Kaikki eivät halua ostaa paineentunnistavaa kynää, jotta voisi piirtää muuttuvaleveyksisiä vetoja. Expressionissa voi saada luurankovetoihin paineentunnistuksen aikaansaaman vaikutuksen myös ei-paineentunnistavilla työkaluilla kuten hiirellä. Ohjelmassa on vedon leveysmuuttujien hallinta (Variable width palette), jolla voi jälkikäteen muokata vedon leveyttä.

All user don't want to by a pen tablet in order to draw changeable width to strokes. In Expression it is possible to add afterward to the skeletal strokes the effect of the pressure sensitivity with non-pressure sensitive devices like a mouse. The application has the Variable width palette to this purpose.

Width Variables

Vasemmalla puolella on vedon leveys ilman paineentunnistuksen vaikutuksesta ja oikealla sen luoma vaikutus. Kuvan kaltaisen profiilin voi luoda myös käyttäjä. Halutun vaikutuksen eli leveysmuuttujaprofiilin (variable width profile) voi tallentaa myöhempää käyttöä varten.

Ominaisuudesta on hyötyä myös paineentunnistavan kynän käyttäjälle, sillä paineentunnistuksen vaikutusta voi korjata tai tehostaa. Käyttämälläni paineentunnistavalla kynällä (esim. Wacom PenPartner) voi saada aikaiseksi lähes kymmenkertaisen leveysvaihtelun. Muokkaamalla leveysmuuttujia voi saada äärettömän suuren vaihtelun, sillä viivan leveyden voi nollata. Apuviivoihin perustuvia työkaluja käytettäessä kynän käyttäjäkin tarvitsee tätä editointimahdollisuutta.

On the left is the width of the stroke without pressure sensitivity and on the right the effect of the pressure sensitivity. The user can create this kind of variable width profile. The profile can be save and use in another times.

This feature is useful also for the user of the pen tablet. With a pressure sensitive pen (for example Wacom PenPartner) can reach about 1:10 width range. By editing the variable with profile the range can be much greater, because the minimum value can be zero. It the artist use assistance split lines or bezier curves, also the user user of pressure sensitive device needs this editing possibility.

Bittikarttaeditointi - Bitmap editing

Expressioniin voi tuoda bittikarttakuvia. Ohjelma tarjoaa jonkin verran mahdollisuuksia niiden luomiseen ja muokkaamiseen yksinkertaisia piirrostyökaluja käyttäen. Bittikarttakuvista ja -piirroksista voi luoda helposti omia bittikarttavetoja. Myös bittikarttamaskien luontimahdollisuus on varsin käyttökelpoinen.

It is possible to import bitmap images to Expression 2. The application has some features to create or edit them by using simple tools. From bitmap photos and drawings can create bitmap strokes or bitmap masks.

Twisted baby

Bittikarttakuvia voi käsitellä samaan tapaan kuin vektorikuvia eli esim. skaalata, taivuttaa ja luoda perspektiiviä. Uutena ominaisuutena on sekä vektori- että bittikarttakuvien vääntely (eng. warp) solmukohtia käyttäen (ks. kuva).

Bittikarttakuvan muodon käsittely on ohjelmalla paljon helpompaa ja hauskempaa kuin käyttämälläni kuvankäsittelyohjelmalla. Ohjelmalla voi lopuksi näppärästi leikkausmerkkien (crop marks) avulla rajata, mistä alueesta tehdään bittikarttakuva.

Kerroksia on mahdollista editoida kaikilla sovelluksilla, jotka tukevat Adobe Photoshop tiedostomuotoa (*.pcd). Expression 2 on erinomainen pari Adobe Photoshop tai Corel PhotoPaint ohjelmille. Expression 2 tallentaa myös ns. alfa värikanavat, mikä toimii myös eräissä muissakin tiedostomuodoissa. Sillä voi monella tavalla editoida bittikarttakuvia (esimerkkikuva pop-up ikkunassa). On myös mahdollista editoida bittikarttakuvaa Photoshopin lisäohjelmilla (plug-ins). Kaikki kuvat ja pienet Flash-animaatiot voidaan tehdä yksinomaan Expression 2 ja Adobe Photoshopin lisäohjelmia käyttäen.

JPG-kuvien pakkaussuhdetta voi muuttaa, mutta ohjelmasta puuttuu esikatselu (kokemuksen pohjalta löytyy helposti sopiva pakkaussuhde). GIF-kuville on karkea bittilukumäärään perustuva värimäärän valinta (mahdollisia värien lukumääriä ovat 16, 32, 64, 128 ja 256). GIF-kuvien värit pehmennetään aina error diffusion -menetelmällä. GIF-kuvat on mielekästä luoda jollakin toisella ohjelmalla, mikäli haluaa tarkan kontrollin.

Bitmap image can handle quite the same way as vector images (for example scale and apply perspective). As a new features is for bitmap and vector images warp by using nodes (look at the image above).

To edit the shapes of bitmap images is easier and more powerful than in ordinary photo editing application. To finish the image is possible to cut it exactly by using crop marks.

It is possible to edit each layers also with all applications, which support Adobe Photoshop format (*.pcd). Expression 2 is excellent pair to relative new versions of Adobe Photoshop or Corel PhotoPaint. Expression 2 can save also alpha (color) channels, which work also in some other formats as in pcd. It has many features to edit images at bitmap level (look at an image in a pop-up -window). It is also possible to edit bitmap images with Photoshop plug-ins. All images and a small Flash-animation in these example pages are made only with Expression 2 and Adobe Photoshop plug-ins.

The packing ratio of JPG-image can be changed, but Expression doesn't have preview option (on the base of experience it is however quite easy to set the correct packing ratio). For GIF-images is hard export by using bit quantities (possible color quantities are 16, 32, 64, 128 and 256). Expression softens GIF-images always by using the error diffusion method. In order to get exact control, GIF-images are reasonable to finish with an other application.

Bittikartta vai vektoripiirrosohjelma? - Bitmap or vector drawing application

Perinteiseen bittikarttamaalaukseen verrattuna suurin etu on siinä, että viivalle sovitettavan kuvan voi helposti vaihtaa ja sitä voi muokata vaivattomasti. Väärin tehtyä viivaa ei tarvitse kumittaa. Itse asiassa luonnostelu onnistuu parhaiten siten, että piirtää nopeasti tarvittavan vedon. Jos siinä on jotain korjaamista, voi vääntää vedon yksittäisistä solmupisteistä (nodes) kohdalleen (solmujen määrää voi lisätä ja vähentää). Käyttäjä voi vaikuttaa siihen, miten tarkkaan ohjelma seuraa käden liikettä. Kovin karkeaa vetoa voi myös automaattisesti pehmentää käyttäjän toivomassa määrin.

Expression on kiva ohjelma tehdä maalauksellisia vetoja ja luoda eräänlaisia taideteoksia. Expressionia voi pitää sangen helppokäyttöisenä tietokonetaideohjelmana. Jo Expression 1.0 on tähän tarkoitukseen hyvä ja Expression 2.0 vielä parempi. Sillä on myös kiva tehdä valokuville rennon oloisia maskeja.

Expressionilla saa niin pitkälle kuin teknisesti on mahdollista vektoriviivoja käyttäen bittikarttapiirrosohjelmien kaltaista jälkeä. Periaatteessa Expressionissa voi käyttää aivan samanlaisia vetoja kuin esim. Metacretions-firman Painter ohjelmassa.

Vektoripohjaisella ohjelmalla ei kuitenkaan milloinkaan voi saada aivan samanlaista jälkeä kuin bittikarttaohjelmilla. Syynä on yksinkertaisesti se, että veto on aina vektoripolulla. Mikäli värit ovat läpinäkyviä, ne voivat muuntua. Kyse on vähän samasta asiasta kuin laittaisi päällekkäin erivärisiä piirtoheitinkalvoja. Yksittäiset viivat ja väripinnat eivät voi kuitenkaan sekoittua keskenään kuten piirtoheitinkalvot eivät sulaudu yhteen. Mikäli haluaa sekoittaa värejä ja rikkoa vetojen rajapinnat, tarvitaan bittikarttaeditointia. Tosin useimmissa tapauksissa riittävän pehmeä lopputulos syntyy automaattisen ääriviivapehmennyksen (eng. antialiasing) ansiosta.

Vektori- ja bittikarttapiirrokset eivät siten ole koskaan toisiaan poissulkevia vaan toisiaan täydentäviä vaihtoehtoja. Itse haluan tehdä työn mahdollisimman pitkälle vektoripohjalta - toiset pitävät enemmän bittikarttaeditoinnista.

Toivoisin, että Suomessa ymmärrettäisiin tämänkin kaltaista taidetta. Tosin eniten ymmärrystä olen saanut Hong Kongista ja Japanista - Kaukoidän tuote tosin Expression onkin. Expressionilla saa käsin piirretyn näköistä yhtä lailla kuin todellisuudessa piirtämällä käsin. Pelkän valokuvankäsittelyn ohella toivoisin internetissä tämänkaltaista grafiikkaa.

Vektorigrafiikkaohjelmalla voi luoda vektoripohjaisia Flash-animaatioita, mitä ei luonnollisestikaan saa aikaiseksi bittikarttaohjelmalla. Voit lukea myös selityksen Flash-animaatioiden tekniikasta.

Compared to traditional bitmap painting the biggest advance is the possibility to change easily the image, which is applied to the path and the shape of the path can be edited always afterward. In order to erase incorrect strokes is never need a rubber. Sketching images is easiest so, that first is drawn fast necessary strokes. If they have something to correct, they can be edited from individual nodes (nodes can be added or deleted). The user can choose, how tightly the applications follows the movement of the hand. Very hard stroke can automatic soften and the softening level can be changed.

Expression is a nice application in order to create artistic strokes and then make some kind of artworks. Expression can be understand as easy-to-use computer art application. Already Expression 1.0 was for that purpose fine and Expression 2.0 is much better. It is also fun to make relaxed masks to photos.

Expression can create at vector base as much as possible bitmap resembling result. In principle it can use the same kind of strokes like Painter of the Metacreations.

With a vector based application can't create exactly the same kind of result as bitmap applications. The reason is the fact, that strokes are always on paths. If color are transparent, they can be transformed. This matter resembles colored transparencies of over head projectors. Individual lines and color surfaces can't hover be mixed and fused together. In order to mix colors and broke boundary surface of strokes, it is necessary to use bitmap editing. Indeed in most cases the image is soft enough and the automatic antialiasing softens the final result quite fine.

Vector- and bitmap drawings can't never exclude each others but they are rather complementary alternatives. I want to draw as far as possible on with a vector based application - someone might like more bitmap editing. It is possible to make handmade resembling drawing as if the were really made by hands. I would like to see this kind of graphics also in the Internet instead of hard photo editing.

With this vector deading tool can create also Flash animations, which can't naturally create with bitmap applications. You can also read the explanation of the Flash technique of Expression 2.

Joitakin uusia piirteitä 3.0:ssa - Some new features in 3.0

Expression 3.0:ssa ei ole kovin paljon uusia piirteitä, mutta seuraavat ovat maininnan arvoisia:

  • Monipuolisesti määriteltävät vauhtiviivat.
  • Paremmat ääriviivapehmennykset (toimivat myös kuvioiden kanssa).
  • Bittikarttavedot voi ankkuroida päistään ja keskiosaa voi toistaa.
  • Bittikarttavedoissa läpinäkyvyyden ja viivaleveys vaihtelut ovat toisistaan riippumattomia.
  • Bittikarttatäyte, joka voi muiden täytteiden lailla saada bittikarttakuvioinnin.

Expression 3.0 doesn't much new features but I found following worth to mention:

  • Versatile effect lines.
  • Better outline softening (works now also together with hatch patterns).
  • Ends of bitmat strokes can be anchored and the body part can be repeated.
  • In bitmap strokes transparency and the width of the stroke can be defined independently.
  • Bitmap filling, which can have bitmap texture like other filling types.